Forskare

Här presenterar sig forskare som medverkar i SPLIT.


 

Kent AdelmannKentAdelmann

Jag är docent i didaktiskt lyssnande samt biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning vid fakulteten för Lärande och samhälle på Malmö högskola. I min avhandling Att lyssna till röster (2002) använder jag intertextualitet och retorik för att sätta receptionsdisciplinen Lyssna på kartan. Med Konsten att lyssna (2009) konstruerar jag en svensk receptionsmodell för didaktiskt lyssnande, och med Listening Management (2013) försöker jag visa hur ett lyssnande ledarskap är ett nödvändigt stöd i ett långsiktigt förändringsarbete.

Länk till hemsida: http://forskning.mah.se/id/lukead

 


 

Lotta Bergman

Jag är lektor i svenska med didaktisk inriktning vid fakulteten för LottaBergmanLärande och samhälle, Malmö högskola.

I min forskning intresserar jag mig för hur språk kan utvecklas i kunskapsbyggande sammanhang, hur skönlitteratur och film kan integreras i problemorienterade och utforskande arbetssätt och av det dialogiska klassrummets möjligheter. Centralt är hur valet av innehåll och frågeställningar kan uppmuntra eleverna till aktivt deltagande i samspel med andra och ge dem möjligheter att kritiskt granska och ta ställning i viktiga samhällsfrågor. Jag forskar också om akademisk literacy, främst om hur högskolans lärare kan stödja studenter i deras utveckling av läsande, skrivande och tänkande.

 


 

Emma Eldelin

Emma Eldelin är lektor i litteraturvetenskap vid Institutionen för kultur och EmmaEldelinkommunikation vid Linköpings universitet. Hennes forskning har bland annat behandlat svensk efterkrigstida debatt om förhållandet mellan bildning och specialisering och återkommande förhoppningar om gymnasieskolans roll för att överbrygga klyftor mellan naturvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Ett annat forskningsintresse rör essän som genre och dess historiskt varierande mediala förutsättningar. För närvarande arbetar hon med ett projekt om essägenrens relation till teman som sysslolöshet och lättja och hur dessa teman har speglat villkoren för reflektion, skapande och kreativt arbete i vidare mening. I forskarskolan SPLIT är hon biträdande handledare till Stina-Karin Skillermark.

Länk till hemsida finns här.

 


 

Christine Farhan

Professor i litteraturvetenskap, docent i tyska

Södertörns högskola, institution: kultur och lärandeChristineFahran

Tidigare forskning: Aktuell samtidslitteratur med komparativ inriktning mot Sverige och det tyskspråkiga området, med fokus på genus, populärlitteratur, reception.

Tjänstgjorde som utvecklingsledare för skolsamverkan och tjänstgör numera inom lärarutbildningens olika program. Forskningsintressen: litteraturdidaktik, närmare sagt: berättandets praktiker i förskolan och arbete med skönlitteratur och film i grundskolan och gymnasiet.

Huvudhandledare till SPLIT-doktoranden Niklas Öhman, medverkar på SPLIT-kursen: Vetenskapliga metoder inom språk- och litteraturdidaktik.

Länk till hemsida finns här.

 


 

Fredrik Hansson

Fredrik Hansson är fil. dr i Svenska med didaktisk inriktning. Avhandlingen På jakt efter språk (2011) handlade om hanteringen av språkvetenskapliga begrepp i gymnasieskolans svenskämne. Pågående forskning handlar om genrepedagogik och ämneskonceptioner, om bernsteinsk analys och om lärares hantering av klassrumssituationer.
I SPLIT är han biträdande handledare för en doktorand.

 

 

 


 

Anna Lindhé

Anna Lindhe är verksam vid institutionen för kultur- och medievetenskaper vid Umeå universitet, är postdoktor i litteraturvetenskap med inriktning mot litteraturdidaktik. I sin forskning anlägger Anna Lindhé etiska perspektiv på litteratur och läsning. Hennes postdoc projekt, ”Empatins paradox i skönlitteraturen”, syftar till att undersöka relationen mellan empati och läsning med utgångspunkt i bl.a. George Eliot och Henry James. Ett annat intresse knutet till litteraturdidaktik är lärarens och litteraturundervisningens roll i det heterogena klassrummet. Hon deltar även i ett interventionsprojekt inom literacyforskning vid Umeå universitet.

 


 

Stefan Lundström

StefanLundstromStefan Lundström är lektor i Svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet. Hans forskning handlar främst om lärande med utgångspunkt i fiktioner, i och utanför skolsammanhang, men också om ungdomars medievanor i allmänhet samt om lärarprofession. I SPLIT är han verksam som handledare för doktorander och som lärare på kurser.

Länk till hemsida finns här.


 

Bengt-Göran Martinsson

OLYMPUS DIGITAL CAMERABengt-Göran Martinsson är professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot kunskapsbildning och didaktik, institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet. Huvuddelen av Martinssons forskning rör kunskapsbildning och didaktiska traditioner inom den svenska skolans litteraturundervisning. I boken Bildningens moderna former (2004) undersökte han hur litteraturundervisning gestaltas i radio- och TV-program. Hur skolämnesföreningar, bland annat Svensklärarföreningen, arbetar undersöktes i Att hävda och vårda ett revir (2012). För närvarande arbetar Martinsson med frågor som rör ämnesdidaktiken som forsknings- och professionsområde. Är handledare för två doktorander inom SPLIT.

 


 

Pia Nygård Larsson

Malmö högskola
Institutionen Kultur-språk-medierPiaNL

Fil dr i svenska med didaktisk inriktning och lektor i svenska som andraspråk. Hennes forskning rör ämnesundervisningens språkliga och textuella dimensioner ur ett andraspråksperspektiv. Inom detta fält handleder hon även en forskarstuderande. Pia Nygård Larsson är just nu involverad i två forskningsprojekt som rör språkliga perspektiv i NO-klassrum.
I forskarskolan SPLIT handleder hon en doktorand.

 


 

Magnus Persson

MagnusPerssonMagnus Persson är professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning vid Fakulteten för samhälle och lärande, Malmö högskola. Han är vetenskaplig ledare för SPLIT och ämnesföreträdare för forskarutbildningen i Svenska med didaktisk inriktning. Hans forskning handlar om litteraturdidaktik, kulturanalys och läsning. Medverkar bl a i projektet Inlevelsens dialektik. Om litteraturvetenskapliga och vardagliga läspraktiker i det nya medielandskapet.

Länk till hemsida finns här.

 


 

 

Therese Örnberg Berglund

ThereseÖrnbergBerglundTherese Örnberg Berglund är junior universitetslektor i engelska vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet. Hennes forskning rör digitala verktyg, interaktion och återkoppling i språkundervisning. Therese är också föreståndare för LiU skolsamverkan. I SPLIT är hon biträdande handledare för en doktorand.