Doktorander

 Här presenterar sig forskarskolan doktorander.

 


 

RobinSamuelssonRobin Samuelsson

Jag heter Robin Samuelsson och är doktorand i svenska med didaktisk inriktning vid Södertörns högskola, där jag befinner mig på Institutionen för Kultur och Lärande. Jag är intresserad av yngre barns språkutveckling och olika sätt att kommunicera. Samt hur dessa förändras mot bakgrund av ett nytt medielandskap och vad det får för didaktiska implikationer.

 

 


 

Anna Sigvardsson

Jag är gymnasielärare i svenska och psykologi med en vidareutbildning i svenska som andraspråk. Fil.kand. i litteraturvetenskap med genusinriktning. Universitetsadjunkt vid LTU sedan 2010, forskarstuderande i svenska med didaktisk inriktning från 1 feb 2015. Sedan 2006 har jag arbetat inom gymnasieskola och grundskola med svenska och psykologi samt mitt tredje ämne svenska som andraspråk. Inom vuxenutbildningen har jag även arbetat med SFI-studerande. Som universitetsadjunkt har jag sedan 2010 arbetat inom olika svensklärarkurser, litteraturvetenskapskurser, retorik/kommunikationskurser, språkverkstaden, kreativt skrivande och svenska för internationella stuAnnaSigvardssondenter. Parallellt med forskarstudier arbetar jag nu med våra kurser i kreativt skrivande.

Jag intresserar mig i avhandlingsarbetet för hur man kan utveckla litteraturundervisningen om poesi i den svenska skolan med ett speciellt fokus på poesiundervisning för de äldre eleverna. Ambitionen är att ta fram kunskap om poesiundervisning för de äldre eleverna som beaktar både konkret metodik samt övergripande normer och värderingar som påverkar undervisningen.

Länk till hemsida finns här.

 


StinaSkillermark

Stina-Karin Skillermark

Mitt namn är Stina-Karin Skillermark och jag är sedan februari 2015 anställd som doktorand vid Pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets didaktik vid Linköpings Universitet. Jag är framförallt  intresserad av frågor som rör litteraturläsning, kulturarv och medialisering. Jag har tidigare arbetat i många år som gymnasielärare i svenska och tyska.

Länk till hemsida finns här.

 

 


 

Stina Thunberg

StinaThunbergJag är doktorand vid Institutionen för konst kommunikation och lärande på Luleå tekniska universitet. Jag är gymnasielärare i svenska och religion och har en vidareutbildning i svenska som andraspråk. I början av min lärarprofession arbetade jag främst med svenska och religion. När jag kom till vuxenutbildningen kom större delen av mitt uppdrag att handla om svenska som andraspråksundervisning. Jag arbetat mycket med IKT i undervisningen främst genom att använda blogg som ett verktyg för språk- och kunskapsutveckling.

Mitt forskningsprojekt handlar om läsning. Områden som intresserar mig är medialisering, normkritik, och litteracitet.

Länk till min hemsida finns här.

 


 

 

Robert Walldén

RobertWallden

Jag har en utbildningssociologisk och lingvistisk ingång till svenska med didaktisk inriktning, som medför ett intresse för hur undervisningspraktiker som genrepedagogik, kritisk litteracitet och formativ bedömning kan fylla en kompensatorisk och frigörande funktion. Detta vill jag utforska och bidra med kunskap om inom SPLIT.

Jag inledde min forskarutbildning i januari 2015 på Malmö högskola, institutionen för Kultur-språk-medier.

Länk till hemsida finns här.


 

Simon Wessbo

Simon är doktorand i pedagogiskt arbete med inriktning mot svenskämnets och de moderna språkens didaktik. Han är utbildad gymnasielärare i svenska och filosofi och har även en fil kand i litteraturvetenskap efter några års studier på Kulturvetenskapsprogrammet.SimonWessbo

Bland forskningsintressen kan nämnas litteraturdidaktik och svenskämnets medialisering och särskilt filmens roll och intåg i svenskämnet.

Simon ingår i den nationella forskarskolan SPLIT: Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet.

Simon antogs till forskarutbildning i februari 2015.


 

Niklas Öhman

NiklasÖhmanJag heter Niklas Öhman och är av Malmö högskola antagen som doktorand i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning inom ramen för forskarskolan SPLIT – Språk- och litteraturdidaktik i medielandskapet. Till vardags hör jag hemma på Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola, där jag också är anställd. Mina forskningsintressen riktas bland annat mot följande: läsning som ”annangöring” (eller: narrativ fantasi), litteratursamtal och interkulturell pedagogik. I mitt avhandlingsarbete, som det ser ut i skrivande stund, kommer jag att utifrån en kultur- och maktkritisk position att undersöka den litteraturdidaktiska föreställningen om narrativ fantasi.

Länk till hemsida finns här.